KERKGEBOUW
In de Verbindingskerk leeft het verlangen naar een eigen plek. Een prachtig kerkgebouw dat eer geeft aan God, dat een thuis biedt aan gemeenteleden en dat een gastvrij oord is voor een ieder die wil binnenkomen. Maar ook een gebouw waar ruimte is om in kleine groepen bijeen te komen, om te ontspannen, muziek te maken, samen de bijbel open te slaan, te vergaderen of samen te eten. 

Vijf jaar na het ontstaan van de Verbindingskerk hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een nieuw eigen thuis te maken. Dat kan zijn in een ander gebouw, of binnen de bestaande mogelijkheden. En we hebben de eerste stappen gezet om de gevonden mogelijkheden te realiseren.

GROEIEN IN GELOOF
We zijn leerlingen van Jezus. Leren hoort erbij. In verbinding met Christus leren we te groeien in kennis en in liefde. Als Verbindingskerk oefenen we op verschillende plekken om te groeien in ons geloof:

In de kerkdienst is plek voor alle leeftijden. Daar wordt ons geloof versterkt en groeit onze liefde voor- en kennis van God.

In de setting van onze wijk vinden we elkaar om samen te leren uit de bijbel en geloofservaringen te delen. Hier leren we in het klein om het leven te delen en elkaar lief te hebben.

Als we bij elkaar zijn om de gezamenlijke interesse in een bepaalde hobby of een bepaald onderwerp te delen, grijpen we dit samenzijn aan om te groeien in geloof. We leren om te genieten van Gods schepping, en de gaven die hij aan ons gegeven heeft.

Als ouders hebben we een belangrijke rol in de geloofsopvoeding, maar staan er gelukkig niet alleen voor. In de catechese, het jeugdwerk, nemen we de geloofsopvoeding van onze kinderen serieus. Ouders en hun kinderen worden ondersteund in wat ze nodig hebben. De nieuw ingestelde jeugdraad coördineert de initiatieven die vanuit alle delen van de gemeente komen.

GEMEENTE ZIJN IN KLEINE GROEPEN
Zoals het ooit was met het feest van Genade, zo is het ook nu: in de Verbindingskerk vinden we elkaar in kleine groepen om bijbel te lezen, samen te eten en te bidden. Zo groeien we in geloof. We voelen een sterke verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God neemt toe. 

De kleine groepen kunnen gevormd zijn in wijken, rondom gedeelde interesses of met een gezamenlijke activiteit als kern. Het kleinere verband zorgt er voor dat onder de leden de openheid en het vertrouwen is gegroeid. Mensen durven zich kwetsbaar op te stellen en elkaar aandacht te geven, ook buiten de bijeenkomsten om.

Elke kleine kring ziet ook om naar de mensen om hen heen die niet actief mee doen. Er wordt contact gezocht, klusjes gedaan en mensen worden uitgenodigd om te komen eten. Voor ouderen en alleengaanden is extra aandacht. 

De openheid, gastvrijheid en warmte binnen de groep sterkt zicht zelfs uit tot daarbuiten. Buurtbewoners worden uitgenodigd voor activiteiten of voor een gezamenlijke barbecue. Zo merken steeds meer mensen in Heerde en Epe dat de Verbindingskerk omziet naar iedereen. Sommige worden zelfs nieuwsgierig naar de vraag hoe dat toch komt…

KERK IN DE OMGEVING
Nu, 3 jaar na de start van onze nieuwe gemeente, maken we als Verbindingskerk onze naam waar en is onze verbinding met de buitenwereld veel sterker geworden:

  • We zien ’s zondags vaak onbekende gezichten
  • We heten nieuwkomers welkom
  • We organiseren regelmatig diensten gericht op gasten

Als kerk zijn we ook zichtbaar in de dorpen:

  • We  werken mee aan interkerkelijke activiteiten zoals bijv. de kerstfeestviering, 4-mei vieringen, campingdiensten
  • We dragen bij aan diaconale projecten, de Voedselbank, en doen klussen bij mensen thuis
  • We hebben contact met asielzoekers en organiseren maaltijden voor de wijk

Als Verbindingskerk hebben we eigen initiatieven in onze omgeving gestart die onze liefde voor God en zijn wereld zichtbaar maken.

KERKDIENSTEN EN VIERINGEN
Wat elke zondag opvalt in de kerkdiensten van de Verbindingskerk: er gebeurt iets bijzonders! De erediensten zijn ontmoetingen met God geworden, waar jong en oud een plek in heeft. We zingen vol overgave, wisselend begeleid door orgel, piano, band, ensemble of koor. Bij bijzondere gelegenheden vinden we elkaar in kleine vieringen. We bidden steeds vaker met en voor elkaar. De preken hebben een goede balans in uitleg, bemoediging, versterking van geloof en vertrouwen. We merken dat de verkondiging aansluit bij onze leefwereld; daar kunnen we de nieuwe week mee in! 

Het effect van dit alles is zichtbaar in ons dagelijks leven. Bijbel lezen en bidden is doordeweeks belangrijker geworden; de kerkdrempel is lager en onze dienstbaarheid aan de mensen om ons heen groter. We ervaren het allemaal; als gemeenschap zijn we daadwerkelijk de handen en voeten van Jezus. 

LEIDERSCHAP EN ORGANISATIE
In de Verbindingskerk voelen we ons verbonden met God, met elkaar en met de wereld om ons heen.

Om die verbinding te versterken, maken we gebruik van elkaars gaven en talenten: samen zijn we gemeente van Christus, dienen we God en zijn we dienstbaar aan elkaar en onze naasten.

Naast vele andere taken, is het de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om dit te faciliteren. Daarin is zij richtinggevend en voorwaarden scheppend. Zij zet de lijnen uit en bevordert de samenwerking.

Zij doet dat door te kijken naar de mogelijkheden, energie de ruimte te geven en initiatieven te stimuleren. Daarin betoont zij respect voor de veelkleurigheid die in de gemeente aanwezig is.