Privacyverklaring Verbindingskerk,
Samenwerkingsgemeente NGK/GKv Heerde-Epe

Verbindingskerk is een samenwerkingsgemeente NGK/GKv Heerde Epe. De Verbindingskerk richt zich zowel op het bereiken van mensen die God nog niet kennen alsook op geloofsgroei. Het werk van de Verbindingskerk wordt gefinancierd door giften van leden.

De Verbindingskerk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van: persoonsgegevens van leden, zoals is vastgesteld binnen de respectievelijke kerkverbanden.

Verwerking van uw gegevens

De Verbindingskerk houdt een leden- en een financiële administratie bij.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,geboortedatum, datum doop, datum belijdenis, datum huwelijksbevestiging en gegevens van gezinsleden) met het volgende doel:

  1. U wordt na registratie, op basis van geografische indeling, gekoppeld aan een wijk en daarmee aan een wijkteam (ouderling, diaken en wijkassistent). Het wijkteam ontvangt uw persoonsgegevens. De gegevens (naam, adres, geboortedatum, wijkindeling, belijdendlid/ dooplid/gastlid, mailadres en telefoonnummer) worden ook opgenomen in de ledenlijst (gemeentegids en/of besloten gedeelte van de website)
  2. Na registratie kunt u uw gaven en talenten inzetten in de verschillende activiteiten van de gemeente. We zijn een gemeente met veel taken. We gaan er van uit dat ieder die zich registreert ook een taak oppakt om zo de vele activiteiten mogelijk te maken.
  3. Tenslotte vragen wij u de Verbindingskerk financieel te ondersteunen door middel van een vaste vrijwillige bijdrage. Wij verwachten dat elk lid de Verbindingskerk (naar draagkracht) financieel ondersteunt.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of middels een aanmeldformulier, SEPA-machtiging automatische incasso, toezeggingsformulier, overeenkomst periodieke gift (Belastingdienst) of een telefoongesprek.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de gemaakte gemaakt afspraken (donatie VVB, deelname aan een activiteit of programma). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal is voor de Verbindingskerk belangrijk om onze activiteiten zichtbaar te maken, hiervoor gebruiken we onder andere drukwerk, social media en de website. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Uitgangspunt is dat u niet herkenbaar in beeld komt wanneer u dit niet wilt. We hebben daarom beleid dat tijdens grote bijeenkomsten, zoals de erediensten alleen foto’s worden gemaakt vanaf de
achterkant, er mogen geen gezichten herkenbaar in beeld komen, tenzij u op het podium staat.

Bij kleinere bijeenkomsten mogen uitsluitend foto’s gemaakt worden van personen in het gezicht wanneer er toestemming is gegeven door de persoon zelf. (bij kinderen tot 16 jaar moet aan de ouders toestemming worden gevraagd). De toestemming voor het publiceren van foto’s kun je te allen tijde weer intrekken door contact met ons op te nemen, de foto zal dan worden verwijderd.

Wij publiceren geen foto’s of video’s waardoor je schade kunt ondervinden en we plaatsen bij de foto’s en video’s geen namen zonder toestemming van de persoon op de foto, of in het geval van een kind onder de 16 jaar, met toestemming van de ouders.

Het kan voorkomen dat anderen foto’s of filmopnames maken tijdens activiteiten van de Verbindingskerk, de Verbindingskerk heeft daar geen invloed op, maar als wij dit zien zullen wij mensen altijd vragen om terughoudend te zijn bij het publiceren ervan. Wanneer u zichzelf tegenkomt op een foto en hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar: voorzitter@verbindingskerk.nl

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of
deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per mail (scriba@verbindingskerk.nl) doorgeven aan het secretariaat van de Verbindingskerk. Hier kunt u ook terecht als u zich wilt laten uitschrijven.

Wanneer u als lid uw e-mailadres aan de Verbindingskerk hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over nieuws in de Verbindingskerk (nieuwsbrief) en mogelijk met incidentele verzoeken om een financiële bijdrage of voor het vervullen van een vrijwilligerstaak.

Afmelden nieuwsbrieven

Wilt u geen nieuwsbrieven per mail van ons ontvangen? Dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat:(scriba@verbingskerk.nl)

Contact met leden

De Verbindingskerk informeert haar leden via diverse media zoals per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Bezoek aan onze website

De Verbindingskerk maakt alleen gebruik van noodzakelijke cookies, zodat je een technisch werkende website krijgt. Hiervoor hoeven wij geen toestemming te vragen. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

De Verbindingskerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Met de bedrijven die onze software leveren, en zo ook inzicht hebben in de persoonsgegevens, hebben we contracten afgesloten. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

De Verbindingskerk behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen. Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. privacy en verwerking van persoonsgegevens zijn: voorzitter@verbindingskerk.nl

Heerde, juli 2018